ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ

Μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την απαγόρευση των προσλήψεων από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα κατά την περίοδο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Όπως σημειώνεται, στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με απόφασή του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3871/2010, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται δε ότι, ενόψει της λήξης της θητείας των αιρετών και της ανάληψης των καθηκόντων των νέων αρχών, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, όπου συντρέχει περίπτωση λήξης υφιστάμενων συμβάσεων, οι οικείοι φορείς μπορούν να προωθήσουν άμεσα τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΕΖΑ TV

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018