ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Στη Στενή θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 13η/ 2011 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, στο Δημοτικό Κατάστημα
Στενής της Τοπικής Κοινότητας Στενής, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, την 29η
Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διοικητικά

1 <<Λήψη απόφασης για τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ. 10 του Ν. 3852/10>>.
Διοικητικά
2 <<Μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Μεσσαπίων (ΔΕΥΑΜ),
Ν. 3852/2010 >>.
Διοικητικά
3 <<Μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεσσαπίων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ), Ν. 3852/2010>>.
Διοικητικά
4 <<Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια της εκκαθάρισης στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ)>>.
Διοικητικά
5 <<Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την διενέργεια της εκκαθάρισης στη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείτηση Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ) και στην Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Διρφύων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΙ)>>.
Τεχνικά
6 <<Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο ΄΄ Αναπλάσεις στα Τ.Δ. Στενής - Βούνων - Καμπιών"
Τεχνικά
7 <<Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο ΄΄Αναπλάσεις στα Τ.Δ. Καθενών -
Πάλιουρα - Αγ. Αθανασίου - Γλυφάδας΄΄ >>.
Τεχνικά
8 <<Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο ΄΄ Αποχετευτικά Ομβρίων Μίστρου΄΄ >>.
Τεχνικά
9 <<Παράταση προθεσμίας του έργου ΄΄Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Πούρνου΄΄>>>
Τεχνικά
10 <<Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο ΄΄Σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος
για τη σύνταξη πράξης αναλογισμού για την απαλλοτρίωση της εγκεκριμένης ζώνης
παραλίας Χιλιαδούς Δήμου Διρφύων΄΄>>.
Τεχνικά
11 <<Περί κατάργησης τμήματος της Επαρχιακής οδού Ψαχνά - Πολιτικά>>>
Τεχνικά
12 <<Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση ΄΄Κοτσικός΄΄, Τ.Κ.
Πολιτικών Δ.Ε. Μεσσαπίων, Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.
Διοικητικά
13 <<Έγκριση απολογισμών οικον. έτους 2010 των ΚΑΠΗ Ψαχνών, Καστέλλας,
Πολιτικών, Μακρυκάπας και Τριάδας>>.
Διοικητικά
14 <<Έγκριση απολογισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής Ψαχνών έτους 2010>>.
Διοικητικά
15 <<Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών οικον. έτους 2010>>>
Διοικητικά
16 <<Συμπλήρωση - τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 85/2011 Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου>>>
Διοικητικά
17 <<Περί επιλογής χώρου για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δ.Σ. για απολογισμό
πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής (αρθ. 217 ΔΚΚ)>>.
Διοικητικά
18 <<Επί αιτήσεων για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος>>.
Διοικητικά
19 <<Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄ στην πρόσκληση με Κ.Α. 61 της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας>>.
Διοικητικά
20 <<Έγκριση υποβολής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
και του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), για την υποβολή πρότασης
σχετικά με την πρόσκληση : ΄΄Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα΄΄ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός
πρόσκλησης 42>>.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων
Ιωάννης Κ. Τσατσαρώνης

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018